Informacje
Małopolski Przemysł Spotkań na arenie międzynarodowej

Projekt dotyczy budowania wizerunku Małopolski oraz prezentacja jej zasobów i wartości, dzięki którym Region jest ważnym punktem na mapie międzynarodowego przemysłu spotkań. Zaplanowane działania odpowiadają na zidentyfikowane bariery i problemy. Podstawowa grupa odbiorców ostatecznych to przedstawiciele firm, świata nauki i polityki oraz dodatkowo osoby które odwiedzą Małopolskę w celach związanych z wykonywaną pracą bądź funkcją publiczną. Cele są spójne z celami RPO WM 2014-2020, działanie 3.3.1 oraz wpisują się bezpośrednio w jego założenia.  Planowany  zakres  działań wpisuje się w podejście ujęte w polityce inwestycyjnej regionu dotyczącej promocji  gospodarczej,  przygotowanej  przez  Województwo  Małopolskie  w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, a stanowiącej Podstawę dla wsparcia w obszarze promocji gospodarczej.

W ramach projektu zaplanowano 10 wyjazdów o charakterze biznesowym oraz możliwość promocji firm z sektora MŚP zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej działalności, który posiada siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa Małopolskiego co znajduje potwierdzenie w KRS lub CEDG (wynikające ze strategii umiędzynarodowienia działalności). W celu przekazania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt.

Okres realizacji: czerwiec 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 535 276,88 zł.

~~~ 
1.       Konferencja ICCA (Houston, USA)
Termin wyjazdu: 27-30.10.2019
Liczba miejsc: 5
Deadline zgłoszeń: 11.10.2019
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług).

2.        M&I (Muscat, Oman)
Termin wyjazdu: 11-15.11.2019
Liczba miejsc: 5
Deadline zgłoszeń: 11.10.2019
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług).

3.       IBTM World (Barcelona, Hiszpania)
Termin wyjazdu: 27-29.11.2019
Liczba miejsc: 5
Deadline zgłoszeń: 11.10.2019
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA -> TUTAJ

Dotychczasowe spotkania
Więcej wydarzeń   >
Grupa na Facebooku