Informacje
Małopolski Przemysł Spotkań na arenie międzynarodowej

Projekt dotyczy budowania wizerunku Małopolski oraz prezentacja jej zasobów i wartości, dzięki którym Region jest ważnym punktem na mapie międzynarodowego przemysłu spotkań. Zaplanowane działania odpowiadają na zidentyfikowane bariery i problemy. Podstawowa grupa odbiorców ostatecznych to przedstawiciele firm, świata nauki i polityki oraz dodatkowo osoby które odwiedzą Małopolskę w celach związanych z wykonywaną pracą bądź funkcją publiczną. Cele są spójne z celami RPO WM 2014-2020, działanie 3.3.1 oraz wpisują się bezpośrednio w jego założenia.  Planowany  zakres  działań wpisuje się w podejście ujęte w polityce inwestycyjnej regionu dotyczącej promocji  gospodarczej,  przygotowanej  przez  Województwo  Małopolskie  w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, a stanowiącej Podstawę dla wsparcia w obszarze promocji gospodarczej.

W ramach projektu zaplanowano 10 wyjazdów o charakterze biznesowym oraz możliwość promocji firm z sektora MŚP zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej działalności, który posiada siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa Małopolskiego co znajduje potwierdzenie w KRS lub CEDG (wynikające ze strategii umiędzynarodowienia działalności). W celu przekazania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt.

Okres realizacji: czerwiec 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 535 276,88 zł.

~~~ 
1.       IMEX America, Las Vegas, USA
Termin wyjazdu: 10-12.09.2019
Liczba miejsc: 5
Deadline zgłoszeń: 31 sierpnia 2019
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług).
DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

2.       Konferencja ICCA, Houston, USA
Termin wyjazdu: 27-30.10.2019
Liczba miejsc: 5
Deadline zgłoszeń: 31 sierpnia 2019
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług).
DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

3.       M&I Barcelona, Hiszpania
Termin wyjazdu: 27-29.11.2019
Liczba miejsc: 5
Deadline zgłoszeń: 31 sierpnia 2019
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług).
DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

Dotychczasowe spotkania
Więcej wydarzeń   >
Grupa na Facebooku